HISTORIE HDC deel 1

Na enige publiciteit werd op initiatief van Dirk Dissel op 18 september 1910 door Gerrit Beets uit Wormerveer een damsimultaan (toen nog simultaan seance genoemd) georganiseerd in café Tivoli.

De kosten voor deze simultaan seance bedroegen ƒ 1,44voor een advertentie, ƒ 0,30 voor een verslag van de simultaan seance voor Beets en portokosten, ƒ 0,40 voor de huur van een handkar met carbidlantaarn voor het heen en weer brengen van damborden, ƒ 1,00 huur voor de zaal en in totaal nog ƒ 0,55 aan een damboekje en wat administratief materiaal, in totaal ƒ 3,69 samen met nog een op 25 september georganiseerde simultaanseance in de gratis te gebruiken zaal van de Pool, stond daar echter ƒ 5,30 aan inkomsten tegenover, waardoor er nog een batig saldo was van ƒ 1,61.

Na een succesvolle simultaan, werd afgesproken een damvereniging op te richten en werd op 22 september een oprichtingsvergadering belegd, waar zich 21 leden aanmelden. Het eerste bestuur bestond uit voorzitter L. Mol, secretaris S. Asselman, penningmeester D. Dissel, commissaris  S. Troost, algemeen adjunct C. Slort en de leden C.J. de Roode en S. Dijkshoorn.

De eerste competitie start op 4 oktober  in 3 klassen bij lunchroom Koning aan de Koningstraat. Tijdens de eerste avond melden zich 5 nieuwe leden, waardoor gelijk weer naar een grotere zaal moet worden omgezien. Men gaat spelen in de Pool op de Kanaalweg. Het verkassen van Konings Lunchroom naar de Pool betekende wel dat de contributie van 6 naar 8 cent per week moest worden verhoogd, wat op de vergadering van 11 oktober wordt goedgekeurd. De eerste statuten en het huishoudelijk reglement worden tijdens deze vergadering voorgelezen en goedgekeurd.  

Mede door de soepele houding van dhr. Prins van de Pool (de zaalhuur mocht wat later betaald), konden voor  ƒ 17,45 op 6 december de eerste 12 eigen damborden worden aangeschaft.

In bestuursvergadering op 21 december wordt besloten, voor te stellen toe te treden tot de Nationale Dam Bond (een paar maanden later gaat de Nationale Dam Bond samen met de Algemene Dam Bond verder als de Nederlandse Dam Bond) en om Koninklijke goedkeuring aan te vragen, hetgeen door de ledenvergadering van 27 december wordt goedgekeurd. Tevens wordt voorgesteld wat trainingsmateriaal te kopen en een abonnement te nemen op “het Damspel” en vanaf dat moment de competitie in te delen naar sterkte, hetgeen ook wordt aangenomen.

Na 8 maanden bedankte om gezondheidsredenen de voorzitter en werd opgevolgd door J.C.  Cramer vd Boogaard, die na 8 maanden al weer werd opgevolgd door P.G. Huig.  De heer Huig wordt na 4 maanden overgeplaatst naar Indië en opgevolgd door L. Dekker. Ook secretaris Asselman had al zijn functie wegens plaatsing in Indië moeten neerleggen, hij was opgevolgd door P.J. Loovensteijn. Asselman werd bij zijn vertrek in februari benoemd tot het eerste erelid van HDC.

De eerste Clubkampioen werd op 7 maart gehuldigd. Het was C.J. de Roode.P. Loovensteijn was de winnaar in de 2e klas en P. Bremer won de 3e klas.

Het eerste jaar had de vereniging een batig saldo van ƒ 0,01.

Doordat ook het ledental wat wisselde en er tussen de huurprijzen van de diverse zalen nogal grote verschillen waren, werd het eerste jaar ook nogal een verhuisd. Minimaal 5 verschillende zalen dienden als verenigingslokaal. Zo werd gespeeld in café Tivoli, de Pool a/d Kanaalweg, lunchroom Koning in de Koningstraat, café Minnebo a/d Zuidstraat en lunchroom Piscaer a/d Kanaalweg.